Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2019
Cập nhật lúc 17:32, 17/07/2019 (GMT+7)
Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2019 như sau:

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017, được sửa đổi bổ sung tên và một số điều theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh);

Căn cứ Hướng dẫn số 796/BGDĐT-GDĐH ngày 06/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 718/HD-ĐHQGHN ngày 13/3/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học năm 2019 theo Công văn số 630/ĐHKT-ĐTĐH ngày 12/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế;

Căn cứ Thông báo số 688/TB-ĐHKT ngày 19/3/2019 của Trường Đại học Kinh tế về việc thông báo tuyển sinh đại học năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp ngày 17/7/2019 của Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế;

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học năm 2019 như sau:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển): 16.00 điểm (bao gồm tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển tính hệ số 1, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực).

- Điểm xét tuyển tính theo thang điểm đã được công bố tại Đề án tuyển sinh đại học năm 2019 của Nhà trường, trong đó:

+ Chương đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/TT-BGDĐT (mã xét tuyển QHE40, QHE41, QHE42, QHE43, QHE44): điểm môn Tiếng Anh đạt từ 4.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

+ Chương trình liên kết quốc tế (mã xét tuyển QHE80): điểm môn Tiếng Anh đạt từ 6.0/10.0 trở lên và nhân hệ số 2.

Trân trọng thông báo./.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác