Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Công nhận sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Cập nhật lúc 18:07, 21/08/2017 (GMT+7)
Quyết định số 2239/QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4298/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/12/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông, đại học và sau đại học năm 2017;

Căn cứ Thông báo số 1930/TB-ĐHKT ngày 17/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2017;

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 18/8/2017 của Hội đồng tuyển sinh Chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy dành cho sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển và số lượng sinh viên Khoa Luật trúng tuyển Chương trình đào tạo thứ hai ngành Kinh tế, ngành Kinh tế phát triển và ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2017 như sau:

STT

Ngành đào tạo thứ hai

Điểm trúng tuyển (Điểm TBC tất cả các học phần)

Số lượng sinh viên trúng tuyển

1

Kinh tế

2,00

09

2

Kinh tế phát triển

2,00

03

3

Tài chính - Ngân hàng

2,00

21


Cộng


33

(Có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sinh viên trúng tuyển và nhập học được hưởng các nghĩa vụ và quyền lợi qui định trong các qui chế hiện hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kể từ ngày nhập học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>> Xem và download quyết định tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác