Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 
Công nhận sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) hệ đại học chính quy năm 2018
Cập nhật lúc 13:38, 23/08/2018 (GMT+7)
Quyết định số 2233/QĐ-ĐHKT ngày 21/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT, ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/01/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông, đại học và sau đại học năm 2018;

Căn c Thông báo s 1462/TB-ĐHKT ngày 25/5/2018 ca Hiu trưởng Trường Đại hc Kinh tế về việc thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) năm 2018;

Căn c Thông báo s 1684/TB-ĐHKT ngày 22/6/2018 ca Hiu trưởng Trường Đại hc Kinh tế về việc điều chỉnh thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) năm 2018;

Căn c hồ sơ đăng ký xét tuyển ca sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại hc Ngoại ngữ, Khoa Luật - ĐHQGHN;

Căn c biên bn cuc hp ngày 21/8/2018 ca Hi đồng tuyn sinh chương trình đào to th hai (bằng kép) h đại hc chính quy năm 2018;

Xét đề ngh ca Trưởng phòng Đào to,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xác định điểm trúng tuyển chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) hệ đại học chính quy năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

STT

Ngành

Mã ngành

Sinh viên thuộc Trường/Khoa

Điểm trúng tuyển

1

Kinh tế

7310101

Khoa Luật, ĐHQGHN

2.00

2

Kinh tế quốc tế

7310106

Trường Đại học Kinh tế

2.00

Trường Đại học Ngoại ngữ

2.00

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Khoa Luật, ĐHQGHN

2.00

Trường Đại học Kinh tế

2.00

Trường Đại học Ngoại ngữ

2.00

Điều 2. Công nhận 120 sinh viên (có tên trong danh sách kèm theo) đã trúng tuyển chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) hệ đại học chính quy năm 2018, trong đó:

STT

Ngành

Mã ngành

Sinh viên thuộc Trường/Khoa

Số sinh viên trúng tuyển

1

Kinh tế

7310101

Khoa Luật, ĐHQGHN

06

2

Kinh tế quốc tế

7310106

Trường Đại học Kinh tế

03

Trường Đại học Ngoại ngữ

74

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

Khoa Luật, ĐHQGHN

16

Trường Đại học Kinh tế

03

Trường Đại học Ngoại ngữ

18

Điều 3. Sinh viên trúng tuyển và nhập học được hưởng quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo các quy chế, quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế kể từ ngày nhập học.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Đào tạo, trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

 
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác