Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Phương thức tuyển sinh chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính
Phụ lục 8, ban hành kèm theo Thông báo số 212 /TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh
Phụ lục 7, ban hành kèm theo Thông báo số 212 /TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Bảng tham chiếu chứng chỉ Ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh trình độ tiến sĩ tại ĐHQGHN
Phụ lục 6, ban hành kèm theo Thông báo số 212 /TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh thạc sĩ tại ĐHQGHN
Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông báo số 212/TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc
Phụ lục 4, ban hành kèm theo Thông báo số 212 /TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Cách tính điểm để xếp loại thí sinh, quy trình và tiêu chí xét tuyển
Phụ lục 3, ban hành kèm theo Thông báo số 212 /TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh mục lĩnh vực nghiên cứu dự định nhận NCS và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS đợt 1 năm 2018
Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông báo số 212/TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác dự thi tuyển sinh thạc sĩ , tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Phụ lục 1, ban hành kèm theo Thông báo số 212/TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN