Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin

Phương thức tuyển sinh chuyên ngành Quản trị các tổ chức tài chính đợt 2 năm 2017
Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông báo số 1518/TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh đợt 2 năm 2017
Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông báo số 1518 /TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Bảng tham chiếu chứng chỉ Ngoại ngữ sử dụng trong tuyển sinh trình độ tiến sĩ tại ĐHQGHN đợt 2 năm 2017
Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông báo số 1518 /TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh thạc sĩ tại ĐHQGHN đợt 2 năm 2017
Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông báo số 1518 /TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc đợt 2 năm 2017
Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông báo số 1518 /TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Cách tính điểm để xếp loại thí sinh, quy trình và tiêu chí xét tuyển đợt 2 năm 2017
Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông báo số 1518 /TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh mục lĩnh vực nghiên cứu dự định nhận NCS và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS đợt 2 năm 2017
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông báo số 1518 /TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Điều kiện về văn bằng, thâm niên công tác dự thi tuyển sinh thạc sĩ , tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đợt 2 năm 2017
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông báo số 1518 /TB-ĐHKT ngày 08/6/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh mục tài liệu kèm hồ sơ tuyển sinh (đối với tiến sĩ) và hồ sơ nhập học (đối với thạc sĩ)
Phụ lục 6 - Kèm theo Thông báo số 119 /TB-ĐHKT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh sau đại học tại ĐHQGHN
Phụ lục 5 - Kèm theo Thông báo số 119 /TB-ĐHKT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN