Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

ĐHKT tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) năm 2018
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép), hệ đại học chính quy năm 2018, chi tiết như sau:


Công nhận sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2239/QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Công nhận sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2238 /QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Công nhận sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2237/QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Công nhận sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2236/QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường ĐHKT tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2017
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tuyển sinh đại học hệ chính quy - Chương trình đào tạo thứ hai năm 2017. Kế hoạch như sau:


Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2017
Thông báo số 496 /TB-KL ngày 13/6/2017 của Khoa Luật - ĐHQGHN


Kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai đợt 2 năm 2015
Thông báo số 3935/TB-ĐHKT ngày18/9/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN