Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin

Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2017
Thông báo số 496 /TB-KL ngày 13/6/2017 của Khoa Luật - ĐHQGHN


Kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai đợt 2 năm 2015
Thông báo số 3935/TB-ĐHKT ngày18/9/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Công nhận sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN trúng tuyển Chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy, Khoá QH-2015-E
Quyết định số 3540//QĐ-ĐHKT ngày 14/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Công nhận sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trúng tuyển Chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy, Khoá QH-2015-E
Quyết định số 3539//QĐ-ĐHKT ngày 14/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Công nhận sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN trúng tuyển Chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy, Khoá QH-2015-E
Quyết định số 3542/QĐ-ĐHKT ngày 14/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2015
Thông báo số 1754/TB-ĐHKT ngày 19/5/2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN