Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
 

Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) năm 2019
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) năm 2019, hệ đại học chính quy như sau:


Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) năm 2019
Thông báo số 532/TB-ĐHNN ngày 14/5/2019 về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) năm 2019


Tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) năm 2019
Thông báo số 893/TB-ĐHKT ký ngày 9/4/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Công nhận sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thứ hai (bằng kép) hệ đại học chính quy năm 2018
Quyết định số 2233/QĐ-ĐHKT ngày 21/8/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Điều chỉnh thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2018 (bằng kép)
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã có Thông báo số 1462/TB-ĐHKT ngày 25/5/2018 về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2018. Để đảm bảo thuận lợi cho sinh viên trong việc đăng ký xét tuyển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN điều chỉnh thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2018 (bằng kép), hệ đại học chính quy năm 2018 như sau:


Công nhận sinh viên Khoa Luật - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2239/QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Công nhận sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN trúng tuyển Khoá QH-2017-E, Chương trình đào tạo thứ 2
Quyết định số 2238 /QĐ-ĐHKT ngày 18/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN